โครงสร้างบริหารงาน

Boss    
       
Lamoon  Thanusin   Chemchat Sane 
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป
 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
       
Udon Chairat Wuttichai Supachat
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน