โครงสร้างบริหารงาน

Manit    
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Nattawat  Nikron   Chemchat Supachat 
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป
 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
       
Udon Chairat Mongkhol Apinan
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน