คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

โตไปไม่โกง

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดกิจกรรมกรรมรณรงค์ต่อต้านทุจริต โตไปไม่โกง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนให้เป็นคนดี ไม่คดโกง

140225635 140225636
140225637 140225638

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...