คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

อบรมสถานศึกษาปลอดภัย

          งานสิ่งแวดล้อมศึกษา กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดโครงการอบรมสถานศึกษาปลอดภัย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเหตุสุดวิสัย และการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 7 สิงหาคม 2563 

100825639 1008256310
1008256311 1008256312

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...