คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

          งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2564 (26 มิถุนายน 2564) โดย นายนิคม  วิชัยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อ่านสารจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นประธานในครั้งนี้ 25 มิถุนายน 2564

วนตอตานยาเสพตด ๒๑๐๖๒๘ 10 วนตอตานยาเสพตด ๒๑๐๖๒๘ 19
วนตอตานยาเสพตด ๒๑๐๖๒๘ 25 วนตอตานยาเสพตด ๒๑๐๖๒๘ 28

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...