คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

โครงการปัจฉิมนิเทศก์ 2560

         งานแนะแนว กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เทอดเกียรติ  ขันธ์พิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา เป็นประธานกล่าวปัจฉิมนิเทศก์และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โดมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

270225611 270225612
270225613 270225614

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..