คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม GC 2561

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ GC ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎคม 2561 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

180725611 180725612
180725613 180725614

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..