คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.1

          กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ณ วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

160825621 160825622
160825623 160825624

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...