คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

อบรมวินัยจราจร

          สถานีตำรวจภูธรสหัสขันธ์ ร่วมกับโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรให้กับนักเรียน เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎจราจรต่อไป 4 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

041125621 041125622
041125623 041125624

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...