คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

SHSK Open House 2020

          กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ได้จัดกิจกรรม SHSK Open House 2020 เปิดรั้วโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและการนำเสนองผลงานที่เกิดกับผู้เรียนทัั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียรู้ และโครงการห้องเรียนพิเศษ ตลอดปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ 12 ก.พ. 2563 

120225631 120225632
120225633 120225634

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...