คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

          งานห้องสมุด โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด โดยจัดการแข่งขันทักษะด้านต่่างๆ และมอบรางวัลแก่ผู้ร่วมแข่งขัน โดย ท่าน ผอ.ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 14 กุมภาพันธ์ 2563 

140225631 140225632
140225633 140225634

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...