คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

 Nikhom

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

     
  Udon  
  หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  
     
Kaewkamon2 Watcharachat Penpit

หัวหน้างาน : สำนักงานผู้อำนวยการ

หัวหน้างาน : ปฏิคม

หัวหน้างาน : ประกันชีวิตและสวัสดิการ

หัวหน้า : งานแผนงานและสารสนเทศในโรงเรียน

หัวหน้างาน : บริหารการบัญชี

     
 Somsamai Penpit Pannita

หัวหน้างาน : พัฒนาบุคลากร
ใบประกอบวิชาชีพและหลักฐานการปฏิบัติราชการ

หัวหน้างาน : ควบคุมภายใน

งาน : งานแผนงานและสารสนเทศในโรงเรียน

     
Monruedee2 Kanlaya Sirikun
งาน : บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ งาน : การบริหารการเงิน หัวหน้างาน : บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์
     
Kanoknuch Panumas  

หัวหน้างาน : การบริหารการเงิน

 

 

งาน : สำนักงานผู้อำนวยการ

งาน : ปฏิคม

งาน : ประกันชีวิตและสวัสดิการ

งาน : ควบคุมภายใน

งาน : บริหารการบัญชี

งาน :  บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์

 

 

 

 

     
 Sujitra Suprapit   

งาน : สำนักงานผู้อำนวยการ

งาน : ปฏิคม

งาน : สำนักงานผู้อำนวยการ

งาน : ปฏิคม

งาน : ประกันชีวิตและสวัสดิการ