บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

 

Supachat2

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

     
  Udon  
  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
     
  Nattawat  
  หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  
     
Udon Watcharachat Penpit

หัวหน้างาน : วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
หัวหน้างาน : สรรหา บรรจุแต่งตั้ง และทะเบียนประวัติ

หัวหน้างาน : บำเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ

หัวหน้า : งานแผนงานและสารสนเทศในโรงเรียน

 

หัวหน้างาน : บริหารการบัญชี

     
 Somsamai Penpit Oranong

หัวหน้างาน : พัฒนาบุคลากร ใบประกอบวิชาชีพและหลักฐานการปฏิบัติราชการ

 

หัวหน้างาน : ควบคุมภายใน

 

งาน : วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

งาน : สรรหา บรรจุแต่งตั้ง และทะเบียนประวัติ

งาน : บำเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ

งาน : พัฒนาบุคลากร ใบประกอบวิชาชีพและหลักฐานการปฏิบัติราชการ

     
Monruedee2 Kanlaya Pannita
งาน : บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ งาน : การบริหารการเงิน งาน : งานแผนงานและสารสนเทศในโรงเรียน
     
Sirikun Kanoknuch Kaewkamon2

หัวหน้างาน : บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์

หัวหน้างาน : การบริหารการเงิน

หัวหน้างาน : สำนักงานผู้อำนวยการ

หัวหน้างาน : ปฏิคม

หัวหน้างาน : ประกันชีวิตและสวัสดิการ

     
Panumas Nuengnong  

งาน : สำนักงานผู้อำนวยการ

งาน : ปฏิคม

งาน : ประกันชีวิตและสวัสดิการ

งาน : ควบคุมภายใน

งาน : บริหารการบัญชี

งาน :  บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์

 

หัวหน้างาน : พัฒนาบุคลากร ใบประกอบวิชาชีพและหลักฐานการปฏิบัติราชการ

     
 Sujitra   Suprapit 

งาน : สำนักงานผู้อำนวยการ

งาน : ปฏิคม

 

งาน : สำนักงานผู้อำนวยการ

งาน : ปฏิคม

 

งาน : สำนักงานผู้อำนวยการ

งาน : ปฏิคม

งาน : ประกันชีวิตและสวัสดิการ