คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

บุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

Nikhom

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

   
 ธวชพงศ 
 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
   
Pongphaka 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
     
Pongphaka Pannipa Sombool

หัวหน้างาน : ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
งาน : ส่งเสริมพัฒนาวิชาการและกระบวนการเรียนรู้

งาน : พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา

 

 

หัวหน้างาน : สำนักงานบริหารงานวิชาการ

หัวหน้างาน : ส่งเสริมพัฒนาวิชาการและกระบวนการเรียนรู้

งาน : โรงเรียนมาตรฐานสากล/โรงเรียนคุณภาพ สสวท. 

หัวหน้างาน : หลักสูตรสถานศึกษา

หัวหน้างาน : โครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted Class)
งาน : ศูนย์ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
งาน : งานรับนักเรียน 

     
    Bangon

หัวหน้างาน : พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา

หัวหน้างาน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหนางาน : โรงเรียนมาตรฐานสากล/โรงเรียนคุณภาพ สสวท. 

หัวหน้างาน : กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

 

 

หัวหน้างาน : งานวัผลประเมินผล

และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน

 

     
  Preeyaporn Monruedee

งาน : วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

งาน : โรงเรียนจัดการเรียนร่วม

หัวหน้างาน : งานรับนักเรียน
งาน : สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
งาน : โครงการห้องเรียน EIS 

งาน : โครงการเศรษฐกิจพิเพียง
งาน : โครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Class

     
Chatchai Mongkhol Somdet

งาน : พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

งาน : โครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Class

งาน : พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

งาน : ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและคืนชีวิตให้ไดโนเสาร์ 

     

Anutida

kantana2  

หัวหน้างาน : ทะเบียน

งาน : รับนักเรียน

งาน : โครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Class

งาน : ดูแลอาคารสถานที่

งาน : ทะเบียน

งาน : โรงเรียนจัดการเรียนร่วม
งาน : รับนักเรียน

 

หัวหน้างาน : พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 

 

     
Pannita Suchat  Thanchanok

งาน : งานโรงเรียนมาตรฐานสากล/โรงเรียนคุณภาพ สสวท.
งาน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งาน : โครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Class 

งาน : ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและคืนชีวิตไดโนเสาร์

 

    

หัวหน้างาน : แนะแนว

หัวหน้างาน : ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.24

 

     
   Nonglak  

งาน : งานโรงเรียนมาตรฐานสากล/โรงเรียนคุณภาพ สสวท.

งาน : โรงเรียนจัดการเรียนร่วม

งาน : แนะแนว
งาน : ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.24

 

งาน : แนะแนว

งาน : ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.24

งาน : ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและคืนชีวิตให้ไดโนเสาร์  
งาน : งานโรงเรียนมาตรฐานสากล/โรงเรียนคุณภาพ สสวท.

หัวหน้างาน : เพศศึกษารอบด้าน

 

 

 

 

 

     
 Penpit  Somsamai Penpit

หัวหน้างาน : งานโครงการอาเซียนศึกษา

 

งาน : โครงการอาเซียนศึกาษา

 

หัวหน้างาน : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

งาน : โรงเรียนจัดการเรียนร่วม

     
Thanchanok Peangruethai Hatsachai

งาน : แนะแนว

งาน : รับนักเรียน
งาน : ศูนย์แนะแนวการศึกษา สพม.24

งาน : แนะแนว

 

 

งาน : โรงเรียนจัดการเรียนร่วม

 

 

     
Khaimuk Thanika Watcharachat
หัวหน้างาน : โครงการเศรษฐกิจพิเพียง งาน : โครงการเศรษฐกิจพิเพียง งาน : โครงการเศรษฐกิจพิเพียง
     
Kanlaya Chaiyo Luxkhana
งาน : โครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Class งาน : โครงการห้องเรียน EIS งาน : พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     
Nuengnong  Prawit   Pongsak

  งาน : เพศศึกษารอบด้าน

 

 

 

 

 

 งาน : เพศศึกษารอบด้าน

 

 

 

 

 

งาน : หลักสูตรสถานศึกษา

งาน : พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

งาน : ส่งเสริมพัฒนาวิชาการและกระบวนการเรียนรู้

งาน : พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
งาน : พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
งาน : รับนักเรียน