คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

บุคลากรกลุ่มกิจการนักเรียน

   Nikhom

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

     
  ธวชพงศ  
  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน  
     
  Chalong  
  หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน  
     
Chalong Phurin Nonglak

หัวหน้างาน : ระเบียบวินัยและความประพฤตินักเรียน
งาน : งานรักษาความปลอดภัย

 

 

หัวหน้า : สำนักงานกิจการนักเรียน

หัวหน้างาน : ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด

งาน : ครูเวรประจำวัน

งาน : ส่งเสริมประชาธิปไตย และสภานักเรียน 

หัวหน้างาน : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

 

     
 Hatsachai Suchat Saifhon

หัวหน้างาน : ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และสภานักเรียน

งาน : ระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน 

 

หัวหน้างาน : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ

 

 

หัวหน้างาน : ครูเวรประจำวัน

หัวหน้างาน : รักษาความปลอดภัย

งาน : ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และสภานักเรียน

งาน : งานระเบียบวินัยและความประพฤตินักเรียน

     
Prawit    

หัวหน้างาน : สารวัตรนักเรียน

หัวหน้างาน : ระดับชั้นและครูที่ปรึกษา

งาน : สำนักงานกิจการนักเรียน

งาน : ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และสภานักเรียน

งาน : ระเบียบวินัยและความประพฤตินักเรียน

งาน : ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด