คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอสหัสขันธ์  จัดการเรียนการสอนการศึกษาภาคบังคับ (ช่วงชั้นที่ 2 ม.1-3) และการศึกษาขั้นพื้ฐาน (ช่วงชั้นที่ 3 ม.4-6)  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ชื่อ  "โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา"  ในปีการศึกษา 2524  โดยเหตุที่กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ยุบรวมโรงเรียนสหัสขันธ์และโรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคาร เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน โดยกำหนดให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคารเป็นที่ตั้งสถานศึกษา  ให้โอนบุคลากร  วัสดุ  ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่เป็นของโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

          โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคาร (เดิม) นั้นทางราชการได้อนุมัติให้ตั้งโรงเรียนขึ้น  เมื่อวันที่  16  มกราคม  พ.ศ.  2507  เปิดรับนักเรียนครั้งแรกวันที่  6  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2507 และเริ่มเปิดทำการสอน  วันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2507  มีนักเรียน  1  ห้องเรียน  จำนวน  35  คน   ครู  1 คน  ภารโรง  1  คน        

          ปี  พ.ศ. 2510  สถานที่ตั้งเดิมถูกน้ำท่วมเนื่องจากโครงการชลประทานลำปาว  จึงย้ายมาตั้งที่เชิงเขาภูกุ้มข้าว  ในเขตสุขาภิบาลโนนบุรี  จนถึงปัจจุบัน      

          ปี  พ.ศ.  2514  ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียน  ค.ม.ช.  รุ่นที่ 9  และได้รับเงินงบประมาณต่อเติมอาคารแบบ  212  จำนวน  6  ห้อง เป็นเงิน  480,000  บาท  บ้านพักครู  1 หลัง  เป็นเงิน  50,000  บาท

          ปี  พ.ศ. 2517  ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ  216 ค  จำนวน 6 ห้อง  เป็นเงิน 830,000  บาท และกรมอนามัยให้เงินสร้างถังเก็บน้ำฝน จำนวน  6  ถัง  เป็นเงิน  8,000  บาท 

          ปี  พ.ศ.  2521  ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 004  จำนวน  1  หลัง  5  ห้อง  หอประชุมเล็ก  1  หลัง ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 216 ก  จำนวน  10  ห้องเรียน  ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 212  จำนวน 2 ห้อง        ปี  พ.ศ.  2523  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  อนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นครั้งแรก

          ปี  พ.ศ.  2524  ยุบรวมกับโรงเรียนสหัสขันธ์ แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า  " สหัสขันธ์ศึกษา "

          ปี  พ.ศ.  2546  โรงเรียนเข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

          ปี  พ.ศ.  2547  โรงเรียนรับการประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จาก  สมศ.

          ปี  พ.ศ.  2549  โรงเรียนได้รับงาบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ 216  ปรับปรุง 46  งบประมาณ 14,773,000  บาท  จำนวน  1 หลัง

สถานที่ตั้ง 

          เลขที่ 94 หมู่ 11 ตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์ 47140  โทรศัพท์. 0-4387-1100  โทรสาร.0-4387-1100 , 0-4387-1028

เนื้อที่

          แปลงที่ 1  มีเนื้อที่  61 ไร่  1 งาน 20  ตารางวา 

          แปลงที่ 2 มีเนื้อที่  35 ไร่  3 งาน

อาคารเรียน 

          อาคารเรียนแบบ 216 ก                     จำนวน  1  หลัง 
          อาคารเรียนแบบ 216ค                      จำนวน  1  หลัง
          อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46        จำนวน  1  หลัง

ปรัชญาของโรงเรียน        

          "สุโขปัญฺญา  ปฏิลาโภ"  (ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข)

คติพจน์ของโรงเรียน

          "รักชาติ  มารยาทดี  มีความรู้  สู้งาน  สามานสามัคคี"

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

          LOGOonweb

          ความหมาย

              1. เศียรพระพุทธรูป  แทนองค์พระหลวงพ่อบรรดาลฤทธิผล  บนภูกุ้มข้าวและพระพรหมภูมิปาโลบนภูสิงห์  แสดงถึงการมีศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยามารยาทอันดีงาม  เป็นร่มโพธิ์ร่วมไทรให้โรงเรียน 

              2. ภูเขา  แทนภูกุ้มข้าว  และภูสิงห์  แสดงถึงความมั่นคงแข็งแรง  ร่มเย็น  แข็งแกร่ง  อดทน  อุตสาหะ

              3. น้ำ   แทนเขื่อนลำปาา  แสดงถึงควาร่มเย็น  ความอุดมสมบูรณ์  มีน้ำใจบริสุทธิ์  หล่เลี้ยงชโลมใจ 

              4. ไดโนเสาร์  แทนแหล่งที่พบไดโนเสาร์  แสดงถึงความภูมิฐาน  ยืนนาน  แหล่งศึกษาท้องถิ่น

สีประจำโรงเรียน        

          ชมพู - เหลือง

คำขวัญประจำโรงเรียน 

          "สะอาด  มารยาทดี  มีน้ำใจ"

ต้นไม้ประจำโรงเรียน        

          "ต้นราชพฤษ์  (ต้นคูน)"

อักษรย่อของโรงเรียน        

          "ส.ศ."