คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียน

          งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563   5 มีนาคม 2564 

050325641 050325642
050325643 050325644

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...