คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

เด็กดีศรีสหัสขันธ์ศึกษา

          งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและโรงเรียนวิภีพุทธ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่มีความประพฤติดี 8 ด้าน เพื่อมอบเกียรติบัตรชื่นชม "เด็กดีศรีสหัสขันธ์ศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2563 โดย นายนิคม วิชัยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

250325641 250325642
250325644 250325645

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...