จัดซื้อ/จัดจ้าง

โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการ งบประมาณ คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน / ปี)
เอกสารอ้างอิง
 1 P62020001718  การจัดซื้อจัดจ้างส้วมนักเรียนชาย 6ที่ / 49 โรงเรียนสังกัด สพฐ.  640,500.00  02/2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

2 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) 5,381,000.00 03/2562 เอกสารเพิ่มเติม