แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

หน้าหลัก

ไหว้ครู 2565

          งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการรำลึกพระคุณครูบาอาจารย์ ที่ได้ให้ความรู้ อบรมสั่งสอนให้ลูกษย์เป็นคนดี และเป็นการส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมของผู้เรียนสืบสานประเพณีอันดีงามสืบต่อกันไป เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 

090625651 090625652
090625653 090625654

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikom 64

นายนิคม  วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Thawatpong 64

นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Wilaiporn 64

นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม