หน้าหลัก

ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น โดยจัดในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

180725601 180725602
180725603 180725604

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม.. 

ผู้บริหารโรงเรียน

Supachat2

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม