หน้าหลัก

ครูไทยในศตวรรษที่ 21 สู่ Thailand 4.1

          สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดโครงการอบรม การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning ตามกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net และ PISA ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ Thailand 4.0 วันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

2901256101 2901256102
2901256103 2901256104

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

ผู้บริหารโรงเรียน

Manit1

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม