คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

หน้าหลัก

กองทุนออมแห่งชาติ

          งานธนาคารโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ร่วมกับอำเภอสหัสขันธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหหรณ์การเกษตร สาขาสหัสขันธ์ จัดโครงการกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.)แก่นักเรียนโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัยในการออม โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดอาวุโส เป็นตัวแทนนายอำเภอสหัสขันธ์ มอบทุนการออมที่ได้รับอนุโมทนาจาก พระญาณวิสาลเถร (หา สุภโร) เจ้าอาวาสวันป่าสักวัน ภูกุ้มข้าว สนับสนุนทุนการออมแก่นักเรียนในครั้งนี้ 26 สิงหาคม 2562 

270825625 270825626
270825627 270825628

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikom 64

นายนิคม  วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Thawatpong 64

นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Wilaiporn 64

นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม