คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

หน้าหลัก

ประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนเปิดภาคเรียน

        โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อระดมความคิด หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน พร้อมที่จะลงมื้อปฏิบัติการในภาคเรียนที่ 2/2562 ต่อไป 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

301025621 301025622
301025623 301025624

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikom 64

นายนิคม  วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Thawatpong 64

นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Wilaiporn 64

นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม