แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน

          งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกประธานตำบล และจัดโครงการพัฒนาหมู่แต่ละหมู่บ้านของนักเรียน

282625595 280625596
280625597 280625598

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..