แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 นำโดยท่าน ผอ.ปุณกาญจน์ ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ประธานกรรมการ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

120725594 120725591120725592 120725593

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..