คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

ประชุมผู้ปกครอง

            งานระบบดูแลช้วยเหลือนักเรียน กลุ่มกิจการนักเรียน จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

070725591 070725592
070725593 070725594

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..