คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

แห่เทียนพรรษา

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนบุรีจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของชาวพุทธ 19 กรกฎาคม 2559 

190725591 190725592
190725593 190725594

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..