คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

อบรมโครงการลูกเสือไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

          งานลูกเสือ กลุ่มบริหารวิงานชาการ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดอบรมโครงการลูกเสือไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนจะได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 22 กรกฎาคม 2559 

220725591 220725592

220725593 220725594

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..