คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

วันภาษาไทยแห่งชาติ

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.เทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยซึ้งเป็นภาษาประจำชาติ ด้ความรู้เกี่ยวภาษาไทย วรรณคดีไทย และมีส่วนร่วมในการแสดงออก ณ หอประชุมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

280725591 280725592
280725593 280725594

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..